1,077 views

Giới Thiệu Các Web Sites

Bấm vào địa chỉ để vào các trang mạng dưới đây

Hội Thánh Phải Ăn Năn: http://www.hoithanhphaiannan.net/
Thanh Thiếu Niên (tiếng Việt): http://www.vi.grace-jay.net/
Thanh Thiếu Niên (Tiếng Anh): http://www.grace-jay.net/
Phụ Nữ & Gia Đình: http://phunu.timhieutinlanh.net/
Tìm Hiểu Thánh Kinh: http://www.timhieuthanhkinh.net/
Tìm Hiểu Tin Lành: http://www.timhieutinlanh.net/
Biện Giáo: http://www.biengiao.timhieutinlanh.net/
Thần Học: http://www.thanhoc.timhieutinlanh.net/
Kỳ Tận Thế: http://www.kytanthe.net/
Facebook: https://www.facebook.com/huynhchristiantimothy


Youtube Karaoke Thánh Ca:
http://tinyurl.com/m2lgluf
Youtube Chân Giả Luận: http://tinyurl.com/ChanGiaLuan
Youtube Bài Giảng: http://tinyurl.com/mwoeorg

Share This:

Comments are closed.