2,218 views

Mã Phân Tích Ngữ Pháp Tiếng Hy-lạp của Robinson

[01] https://www.thanhkinhvietngu.net/ma-phan-tich-ngu-phap-tieng-hy-lap-cua-robinson-a-apf-to-a-vsn/ [02] https://www.thanhkinhvietngu.net/ma-phan-tich-ngu-phap-tieng-hy-lap-cua-robinson-adv-to-inj/ [03] https://www.thanhkinhvietngu.net/ma-phan-tich-ngu-phap-tieng-hy-lap-cua-robinson-k-apf-to-prt-n/ [04] https://www.thanhkinhvietngu.net/ma-phan-tich-ngu-phap-tieng-hy-lap-cua-robinson-q-apf-to-s-2snsn/ [05] https://www.thanhkinhvietngu.net/ma-phan-tich-ngu-phap-tieng-hy-lap-cua-robinson-t-apf-to-v-2axs-2p/ [06] https://www.thanhkinhvietngu.net/ma-phan-tich-ngu-phap-tieng-hy-lap-cua-robinson-v-2fai-3s-to-v-ads-3s/ [07] https://www.thanhkinhvietngu.net/ma-phan-tich-ngu-phap-tieng-hy-lap-cua-robinson-v-ami-1p-to-v-fap-nsm/ [08] https://www.thanhkinhvietngu.net/ma-phan-tich-ngu-phap-tieng-hy-lap-cua-robinson-v-fdi-1p-to-v-pas-3s/ [09] https://www.thanhkinhvietngu.net/ma-phan-tich-ngu-phap-tieng-hy-lap-cua-robinson-09-v-pdi-1p-to-v-pns-3s/ [10] https://www.thanhkinhvietngu.net/ma-phan-tich-ngu-phap-tieng-hy-lap-cua-robinson-v-poi-1s-to-v-pxs-3s/ [11] https://www.thanhkinhvietngu.net/ma-phan-tich-ngu-phap-tieng-hy-lap-cua-robinson-v-rai-1p-to-x-nsn/

345,481 views

Chào Mừng

Featured

  Chào mừng bạn đã đến với khu mạng thanhkinhvietngu.net. Đây là khu mạng phổ biến Thánh Kinh Việt Ngữ qua hai bản dịch: Bản Dịch Truyền Thống, còn gọi Đọc Tiếp →